Værdigrundlag

Med vores struktur i huset sikrer vi os, at alle børn bliver set og hørt hver dag. Vi skaber en rolig morgen, hvor vi kan modtage børnene på den måde, de hver især har brug for.
Alle bliver set i øjnene, hilst på og får en lille snak med på vejen. I løbet af dagen er der flere tidspunkter, hvor voksne er sammen med en lille gruppe børn, hvor tætte relationer kan opbygges.
Vi beder børnene om at hjælpe til med forskellige små opgaver, f.eks. at rydde op, dække bord, hente madpakker. Dermed er det alle, der bidrager til fællesskabet og man har en betydning for fællesskabet.
Vi beder børnene om at hjælpe hinanden med forskellige ting. Der er mange ting, der kan være svære at klare, når man er 3 år og det er en god følelse for de ældre at kunne hjælpe.
Vi inspirerer forældrene til at lave legeaftaler ud over de i forvejen faste legekammerater. Vi råder og vejleder forældrene efter, hvad vi kan se af muligheder. F.eks. hjælpe et barn uden legerelationer uden for børnehaven til at finde fritidsinteresser.
Vi opfordrer forældrene til at være rollemodeller, ved selv at være åben for nye relationer til andre forældre f.eks. ved arrangementer i børnehaven.

Udelivet & naturen

Naturen er omdrejningspunktet for alle aktiviteter, mål og værdier i Naturbørnehaven Bakkely.

Naturbørnehavens mål og værdier er, gennem den daglige kontakt med naturen, at bibringe børnene gode sociale og emotionelle kompetencer. Hensyntagen til naturen, planter og dyr bliver en selvfølgelighed, og derigennem lærer børnene, at det er vigtigt også at værne om og passe på hinanden.

De 4 elementer (jord, ild, luft og vand) indgår alle i det daglige arbejde med børnene.

Børn og personale er udendørs året rundt det meste af dagen og i al slags vejr.

Naturen danner rammerne for de værdier, vi finder vigtige for børns udvikling.

 • Børnene udvikler selvværd, fordi naturen byder på mange “jeg-kan-oplevelser” for alle alderstrin og alles kompetencer
 • Børnene bliver selvhjulpne og selvstændige
 • Børnene udvikler gode venskaber, fordi naturen byder på mange stimuli (duft-smag-syn-føle-høre sanser)
 • Børnene udvikler fysisk og psykisk robusthed, fordi naturen byder på stor mangfoldighed af udfordringer
 • Børnene får motion og udvikler såvel fin- som grovmotorik, fordi naturen er den bedste “sportsplads” og kroppen skal bruges til stadighed
 • Børnene lærer, at med humor går tingene lettere
 • Børnene erfarer, at tydelige voksne giver tryghed

Personale & forældre 

Personalet i Naturbørnehaven Bakkely er forpligtet til positivt og konstruktivt samarbejde med hinanden, med børnene og med forældrene. I dette samarbejde tror vi på:

 • At teamwork skaber glæde, vilje og udvikling
 • At man hver dag møder på arbejde med godt humør, smil og forventninger
 • At man udviser åbenhed, imødekommenhed og anerkendelse overfor sig selv, sine kolleger, børnene og forældrene
 • At man ikke er konfliktsky
 • At kommunikationen er tydelig, til børn – personale og forældre
 • At man har humor og kan grine med hinanden
 • At man udviser LIVSGLÆDE !
 • At Naturbørnehaven også er forældrenes hus
 • At vores pædagogiske linje er tydelig for forældrene
 • At aktive forældre, som yder en indsats giver ejerskab og styrker Naturbørnehaven

Personalet har modet til at turde og til at udføre en praksis, hvor et konstruktivt forældresamarbejde er i højsædet.

Personalets praksis SKAL tage udgangspunkt i omsorgsfulde og nærværende voksne.

Vi ønsker en børnehave, hvor alle føler sig velkomne og imødekommet, når de træder ind i huset.

Inklusion er en følelse af samhørighed, at føle sig respekteret og værdsat for den man er. At vores børn sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkende fællesskab.

Alle børn har behov for at være en del af fællesskabet og fællesskabet skal kunne rumme og værdsætte børns mangfoldighed og forskelligheder.
Det er de voksnes ansvar, at skabe fællesskaber, der fleksibelt understøtter det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling.
Det er vores holdning: at det ikke er børnene, der skal passe ind i rammen, men det er rammen der skal tilpasses børnene.

Hvordan vi arbejde med inklusion:

 • Vi vil skabe en kultur, hvor børn bliver set og hørt og bliver værdsat for den de er
 • Det er vigtigt, at du er kommet i børnehave, du gør en forskel
 • Vi vil give børnene følelsen af, at alle bidrager til fællesskabet og har betydning for fællesskabet
 • Vi vil skabe kultur for at hjælpe hinanden – de store hjælper de små – og derigennem styrke værdifølelsen
 • Vi tager ansvar for, at der er gode relationer mellem voksne og børn

Vi vil hjælpe børnene med at:

 • Skabe gode relationer mellem hinanden
 • Vi vil have læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte individ
 • Vi vil inddrage forældrene i ansvaret for at skabe inkluderende fællesskaber

Andre sider der kunne være relevante:
Årshjul og læreplaner  |  Mål og forventninger  | Hverdagen i Bakkely